Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Kurier) już od 200,00 zł.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO)

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Masti.love, prowadzony pod https://mstl.pl (dalej zwaną „Witryną”) przez PROMO Tomasz Woźniakowski z siedzibą: ul. Kampinoska 14, 05-082 Stare Babice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, nr REGON 146060204, nr NIP 118-185-04-63, (dalej zwanego „Sklepem Internetowym”).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane

osobowe, jest przedsiębiorca:


PROMO Tomasz Woźniakowski
ul. Kampinoska 14,
05-082 Stare Babice
mail:  kontakt@mstl.pl 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto dane kontaktowe:

adres e-mail: kontakt@mstl.pl

adres pocztowy:

Packfully
ul: Grocholicka 2A
05-090 Raszyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami

dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PROMO Tomasz Woźniakowski?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie mstl.pl;
 • obsługi reklamacji w naszym sklepie w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROMO Tomasz Woźniakowski, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PROMO Tomasz Woźniakowski oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, składając oświadczenie pisemne pod adresem:

PROMO Tomasz Woźniakowski
ul. Kampinoska 14,
05-082 Stare Babice

bądź mailowo pod adresem: kontakt@mstl.pl 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć

i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, imię i nazwisko, adres doręczenia oraz telefon (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub email, login, NIP, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku działalności gospodarczej i osób prawnych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w sklepie MSTL.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PROMO Tomasz Woźniakowski w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PROMO Tomasz Woźniakowski;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, hostingowe, programistyczne i księgowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na serwerach, na których działa Sklep Internetowy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania, okres rozliczenia wręczania nagród, a po upływie tego okresu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z takich programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PROMO Tomasz Woźniakowski zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez PROMO Tomasz Woźniakowski polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki cookies

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 • realizacji zamówienia przez Państwa
 • analitycznych i optymalizacyjnych Sklepu Internetowego
 • marketingowych

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników naszego serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszą stroną internetową w celu ochrony Twoich danych, w szczególności bezpieczne szyfrowane połączenie w obrębie Sklepu internetowego oraz serwery zabezpieczające.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swój login i hasło do Państwa konta w serwisie Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie Sklepu Internetowego lub w przypadku procedury przypomnienia / resetu hasła. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu Internetowego.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

W ramach Państwa konta w naszym Sklepie Internetowym mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy skorzystać z mechanizmu odzyskiwania / resetu hasła lub o kontakt pod adresem: kontakt@mstl.pl

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zadawać pod adresem:  kontakt@mstl.pl .

Inne strony internetowe

W ramach serwisu naszego Sklepu internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego serwisu Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Media społecznościowe

W Witrynie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram.

W związku z korzystaniem z Witryny, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła Witrynę, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Witrynie do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Witrynie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Witrynie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika, np. blokujące skrypty.

Narzędzia remarketingowe

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

 1. a) Google Analytics

W Witrynie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Witrynie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu.

 1. b) Google Ads

Google Ads jest usługą analizującą, udostępnianą przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii, w oparciu o pliki cookies pozostawione przez Google na urządzeniu użytkownika, o ile wszedł on do Serwisu za pośrednictwem wskazówki Google. Te pliki cookies są ważne przez 30 dni oraz nie służą identyfikacji tożsamości użytkowników a jedynie do utworzenia statystyk konwersji klientów Ads. 

 1. c) Facebook Pixel

Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Facebook Pixel, czy nie.

Dane użytkowników profili w social media

Profile naszego Sklepu Internetowego w serwisach Facebook i Instagram są publiczne. Użytkownik, który odwiedza nasze profile udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszych profilów w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook lub Instagram.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl